ขั้นตอนการให้บริการ

1 . การออกแบบงานก่อสร้าง

• ให้บริการ ปรึกษาแนะนำเรื่องงานออกแบบ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับงบประมาณการก่อสร้าง

• ให้บริการงานออกแบบทัศนียภาพ 3มิติ เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น

• ให้บริการเขียนแบบงานก่อสร้าง ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยผู้มีใบประกอบวิชาชีพ แต่ละสาขางานก่อสร้างเป็นผู้ ตรวจสอบและดูแลโครงการ ตามประเภทของอาคารก่อสร้างนั้นๆ

service_03.png (271 KB)
service_07.jpg (88 KB)

2 . การขออนุญาตก่อสร้าง

• เข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เตรียมพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง และแจ้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่อลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานก่อสร้าง

• ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถทำการก่อสร้างได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

3 . การบริหารและการควบคุมโครงการ

• วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงาน ให้เป็นไปตามหลักการด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ภายในระยะเวลา ที่กำหนด และควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้เสนอไว้

• คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติติงาน

• มีทีมวิศวกร และสถาปนิก ที่จะให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการ

service_10.jpg (145 KB)
service_12.jpg (78 KB)

4 . การให้บริการหลังจากส่งมอบงาน

• มีทีมช่างเข้าตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุง ในส่วนของงานภายหลังจากการใช้งาน ตามมาตรฐานการประกันผลงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา การใช้งาน การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

© 2024 MALIBU CONSTRUTION CHIANGMAI. All RIGHTS RESERVED Powered by CMNice Solution.